Gaeilge | English

Freagairtí maidir le riaráistí morgáiste agus fiachas pearsanta

Réamhrá

Tá roinnt tionscnaimh éagsúla ar siúl chun dul i ngleic leis na fadhbanna idirnasctha a bhaineann le riaráistí morgáiste agus fiachas pearsanta eile. Tá formhór na dtionscnamh sin san áireamh sa Phlean um Riaráistí Morgáiste a leagtar amach thíos. Fógraíodh tuilleadh beartas nua ar 13 Bealtaine 2015.

Tugtar faisnéis chúlra maidir leis na tionscnaimh sin i sraith tuarascálacha a théann siar go 2010 – féach 'Tuilleadh eolais' thíos.

An Plean um Riaráistí Morgáiste

Fógraíodh an Plean um Riaráistí Morgáiste an 13 Márta 2013. Déantar achoimre ar phríomhphointí an Phlean sa tábla seo a leanas:

Spriocanna feidhmíochta do bhainc D’éiligh an Banc Ceannais ar na 6 phríomhbhanc réitigh inbhuanaithe mhorgáiste a bheartú do chéatadán áirithe de chuntais riaráistí faoi dhátaí sonraithe (pdf).
Athbhreithniú ar an gCód Iompair ar Riaráistí Morgáiste (CIRM) Tháinig an Cód Iompair athbhreithnithe ar Riaráistí Morgáiste (pdf) i bhfeidhm an 1 Iúil 2013 - féach thíos.
Seirbhís Dócmhainneachta na hÉireann (ISI) Cuireadh an ISI ar bun agus tá sé ag deileáil leis na socruithe nua dócmhainneachta - féach thíos.
Socruithe ‘morgáiste chun glacadh ar cíos’ Tá an scéim náisiúnta um ‘morgáiste chun glacadh ar cíos’ i bhfeidhm do mhorgáistí príobháideacha.
Comhairle agus treoir Déantar cur síos ar an tSeirbhís um Fhaisnéis agus Comhairle faoi Riaráistí Morgáiste thíos.
Reachtaíocht i leith athshealbhuithe

Tosaíodh ar athshealbhuithe a dhéanamh arís leis an Acht um Athchóiriú an Dlí Talún agus Tíolactha 2013, a tháinig isteach sa dlí i mí Iúil 2013.

Faireachán agus athbhreithniú Tá an Banc Ceannais ag déanamh dlúthfhaireachán (pdf) ar na bainc chun a chinntiú go ndéanfaidh siad dul chun cinn ar a bheith ag déileáil le morgáistí anásta, faoi mar a leagtar amach sna spriocanna feidhmíochta thuas.

An Cód Iompair ar Riaráistí Morgáiste (CIRM)

Leagtar amach sa Chód Iompair reachtúil ar Riaráistí Morgáiste (pdf) ón mBanc Ceannais an creat nach mór d’iasachtóirí a úsáid agus iad ag déileáil le hiasachtaithe a bhfuil riaráistí morgáiste acu nó atá i mbaol riaráistí – ‘réamhriaráistí’. Tháinig an bunleagan den CIRM i bhfeidhm i mí Feabhra 2010. Rinneadh athrú suntasach ar an mbunleagan sin agus tugadh an leagan nua isteach i mí Eanáir 2011, tar éis fhoilsiú thuarascáil an Ghrúpa Saineolaithe maidir le Riaráistí Morgáiste agus Fiachas Pearsanta – féach 'Tuilleadh eolais' thíos. Tar éis athbhreithniú eile, tháinig Cód athbhreithnithe i bhfeidhm i mí Iúil 2013.

Léigh tuilleadh inár gcáipéis maidir le Cóid chosanta tomhaltóirí agus morgáistí.

Reachtaíocht um dhócmhainneacht phearsanta

Tugadh isteach leis an Acht um Dhócmhainneacht Phearsanta 2012 próisis nua um réiteach fiachais, atá faoi réir coinníollacha i ngach cás:

  • Fógra um Fhaoiseamh Fiachais chun díscríobh fiachais cháilithigh a mhéid le €20,000 a cheadú, faoi réir tréimhse mhaoirseachta 3 bliana
  • Socrú Réitigh Fiachais le haghaidh réiteach comhaontaithe fiachais neamhurraithe thar 5 bliana
  • Socrú um Dhócmhainneacht Phearsanta le haghaidh réiteach comhaontaithe fiachais faoi urrús a mhéid le €3 milliún (ach is féidir an chaidhp seo a mhéadú le toiliú gach creidiúnaí faoi urrús) agus fiachais gan urrús thar 6 bliana

Féimheacht

Athbhreithníodh leis an Acht um Dhócmhainneacht Phearsanta 2012 na rialacha maidir le féimheacht.Tháinig roinnt athruithe ar an dlí féimheachta i bhfeidhm an 3 Nollaig 2013.

D’fhoilsigh Seirbhís Dócmhainneachta na hÉireann faisnéis mhionsonraithe maidir leis na rialacha nua féimheachta. Léigh tuilleadh inár gcáipéis maidir le féimheacht.

An tSeirbhís Faisnéise agus Comhairle ar Riaráistí Morgáiste

Seoladh an tSeirbhís um Fhaisnéis agus Comhairle faoi Riaráistí Morgáiste i Meán Fómhair 2012 chun cabhrú le daoine ag a bhfuil deacrachtaí morgáiste. Is éard atá ann:

Comhairle airgeadais: Má tá tú ag ardchéim sa phróiseas PRRM, féadfaidh tú anois dul i gcomhairle le cuntasóir cleachtach chun comhairle a fháil ar impleachtaí roghanna staonta a bheartaíonn d’iasachtóir. Íocfaidh d’iasachtóir as an gcomhairliúchán seo. Féadfaidh tú cuntasóir a roghnú ó phainéal a cuireadh i dtoll a chéile ó chomhaltaí de chomhlachtaí aitheanta cuntasaíochta, lena n-áirítear Institiúid na gCuntasóirí Cairte in Éirinn, Cumann na gCuntasóirí Cairte Deimhnithe, Institiúid na gCuntasóirí Deimhnithe Poiblí agus Institiúid na gCuntasóirí Poiblí Corpraithe. Féadfaidh tú teacht ar níos mó faisnéise air seo sa cháipéis phrótacail (pdf) ar an láithreán gréasáin keepingyourhome.ie, áit a dtiocfaidh tú ar liosta de chuntasóirí rannpháirteacha chomh maith.

Freagairtí eile

Mar aon leis na príomhthionscnaimh a dtugtar breac-chuntas orthu thuas, áirítear i measc na n-athruithe móra an méid a leanas:

Ceadaíonn na Rialacháin maidir le Measúnú Tithíochta Sóisialta d’iasachtaithe ar measadh go raibh a morgáiste neamh-iniompartha faoin PRRM measúnú a fháil le haghaidh tithíocht shóisialta.

Is do dhaoine atá in anacair mhorgáiste agus do dhaoine atá páirteach sna socruithe nua dócmhainneachta a chuirtear socruithe ar fáil chun Cáin Mhaoine Áitiúil (CMÁ) a iarchur.

Leasaigh an Banc Ceannais an bealach a fhoilsíonn siad sonraí ar riaráistí morgáiste. Áirítear leis na tuarascálacha nua riaráistí um cheannach-chun-díol agus tá sé de chuspóir acu rianú níos fusa na roghanna éagsúla eile a éascú atá ar fáil d’iasachtaithe.

Eisíonn an Roinn Airgeadais tuarascálacha míosúla ar riaráistí morgáiste agus ar athstruchtúruithe morgáiste do na 6 phríomhiasachtóir atá clúdaithe ag Spriocanna an Bhainc Cheannais um Réiteach Riaráistí Morgáiste. Baineann na figiúirí sin le morgáistí ar phríomháiteanna cónaithe amháin.

Cuireann tionscnamh speisialta ar chumas chustaiméirí Ghrúpa AIB agus KBC Bank éascaitheoir tríú páirtí a fhostú chun dul i dteagmháil leis an mbanc ar a son. Is í Eagraíocht Sealbhóirí Morgáiste na hÉireann (IMHO) a sholáthraíonn an tseirbhís, atá á maoiniú ag na bainc, ach oibrítear í go neamhspleách ar na bainc.

Tuilleadh eolais

Cuireann na tuarascálacha a leanas tuilleadh faisnéise ar fáil ar an gcúlra atá leis na forbairtí ar a dtugtar breac-chuntas thuas.

D’fhoilsigh an Grúpa Saineolaithe maidir le Riaráistí Morgáiste agus Fiachas Pearsanta, ar a raibh an tUasal Hugh Cooney ina chathaoirleach, a dtuarascáil deiridh (pdf) i Samhain 2010, a chuir le tuarascáil eatramhach (pdf) a rinneadh in Iúil 2010.

Foilsíodh tuarascáil ar Bhainistíocht Fiachais Phearsanta agus Forfheidhmiú Fiachais (pdf) de chuid an Choimisiúin um Athchóiriú an Dlí i Nollaig 2010.

Rinne an Grúpa Oibre Idir-Rannach um Riaráistí Morgáiste, ar a raibh an tUasal Declan Keane ina chathaoirleach tuairisciú (pdf) an 30 Meán Fómhair 2011.

Page edited: 28 July 2015