Gaeilge | English

Tionóntaí

Forbhreathnú: Do thionóntaí

Forbhreathnú le haghaidh daoine a bhfuil deacrachtaí acu an cíos a íoc.


Forlíonadh Cíos

B’fhéidir go mbeadh daoine a bhíonn ag fáil íocaíocht leas sóisialach incháilithe le haghaidh Forlíonta Cíosa lena chinntiú nach dtitfidh a n-ioncam faoi íosleibhéal tar éis dóibh a gcíos a íoc.


Saincheisteanna cánach do thionóntaí

Déantar cur síos ar fhaoiseamh cánach le haghaidh tionóntaí príobháideacha (a bhfuil deireadh á chur leis) agus ar an ngá chun cáin a asbhaint ó d’íocaíochtaí cíosa má íocann tú an cíos go díreach le tiarna talún a chónaíonn thar lear .


Riaráistí Cíosa

Céard a dhéanamh má tá tú ag titim ar gcúl le d'íocaíochtaí cíosa.


Socrú ina bhfuil cónaí ort agus ar do thiarna talún sa chóiríocht chéanna

Míníonn an doiciméad seo staid an tionónta atá ina chónaí i dteach an tiarna talún. Tá rialacha áirithe ann más árasán féinchumsitheach atá i gcéist. Níl na cearta céanna ag tioonónta a thógann seomra sa teach ar cíos.


Má theastaíonn ó do thiarna talún go bhfágfadh tú an teach nó an t-árasan

Rialacha nach mór a leanúint sula n–iarrtar ar thionónta cóiríocht ar cíos a fhágáil.


Tithíocht shóisialta ar cíos a athshealbhú

Na nósanna imeachta nach mór d’údaráis áitiúla a leanúint sula ndéanann siad áit chónaithe ar cíos a athshealbhú.