Gaeilge | English

Séanadh

Ginearálta

Tríd an láithreán gréasáin keepingyourhome.ie agus an Líne Chabhrach um Riaráistí Morgáiste, cuireann an Bord um Fhaisnéis do Shaoránaigh faisnéis ar fáil maidir leis an tSeirbhís um Fhaisnéis agus Comhairle faoi Riaráistí Morgáiste.

Rinneadh gach iarracht réasúnta lena chinntiú go bhfuil an fhaisnéis a chuireann an Líne Chabhrach um Fhaisnéis ar Riaráistí Morgáiste agus an láithreán gréasáin keepingyourhome.ie ar fáil cuimsitheach, cruinn agus soiléir go leor.

Tharlódh nach bhfuil an fhaisnéis a chuireann an Líne Chabhrach ar fáil nó an fhaisnéis a chuirtear ar fáil ar an láithreán gréasáin seo, nó tríd, áfach, go hiomlán cuimsitheach nó cruinn, agus, ar an gcúis seo, cuirtear ar fáil í ar bhonn "FAOI MAR ATÁ SÉ" agus "FAOI MAR A BHFUIL FÁIL AIR".

Má mheasann tú gur thug tú aon earráid nó easnamh faoi deara, abair linn, le do thoil, trí theagmháil a dhéanamh le admin@citizensinformation.ie. Tá sé mar bheartas againn earráidí nó easnaimh a cheartú a luaithe atáimid sásta gurb ann d’aon earráid nó easnamh.

Faisnéis Ghinearálta Amháin

Cé go ndéanann an Bord um Fhaisnéis do Shaoránaigh gach iarracht réasúnta chun faisnéis a sholáthar atá chomh cuimsitheach, cruinn agus soiléir agus is féidir, is faisnéis ghinearálta a chuireann an Líne Chabhrach ar fáil agus atá ar an láithreán seo agus b’fhéidir nach rachadh sí i ngleic le cúinsí sonracha duine ar leith.

Sainiú Simplí

Déanann freagairtí ar fhiosrúcháin na Líne Cabhraí, agus ábhar na Líne Cabhraí, agus cáipéisí ar an Líne Chabhrach, nó atá ar fáil ón Líne Chabhrach cur síos ar scéimeanna agus ar sheirbhísí chomh simplí agus is féidir. B’fhéidir go mbeadh saincheisteanna atá casta i dtaobh rudaí teicniúla i gceist leis na scéimeanna seo (mar shampla, saincheisteanna dlí). B’fhéidir nach rachadh an fhaisnéis a chuireann an Líne Chabhrach ar fáil nó an sainiú simplí atá ar fáil ar an Líne Chabhrach nó tríd an láithreán gréasáin seo i ngleic le gach ceann de na saincheisteanna sin sonrach go leor do do chuid riachtanais ar leith.

Do Chúinsí ar leith Féin

Más mian leat a dheimhniú céard go baileach í do staid féin faoi do chúinsí féin ar leith, nó má bhíonn fiosrúchán agat faoi aon teidlíochtaí nó seirbhísí ar leith a d’fhéadfadh bheith ar fáil duit, b’fhéidir go mbeidh ort an chomhairle chuí ghairmiúil, nó eile a lorg agus/nó teagmháil a dhéanamh leis an ngníomhaireacht nó na gníomhaireachtaí ar leith atá freagrach.

Ní Thugtar Comhairle Dlí nó Ghairmiúil Eile

Ní hionann an fhaisnéis a chuireann an Líne Chabhrach ar fáil ar an láithreán seo agus comhairle dlí nó ghairmiúil d'aon sórt eile, go háirithe, agus níor cheart a mheas gurb amhlaidh atá sí, nó níor cheart brath uirthi ar an mbealach sin. Má theastaíonn comhairle dlí nó ghairmiúil eile uait, ba cheart duit dul i gcomhairle le duine a bhain na cáilíochtaí cuí amach.

Faisnéis Amháin

Cuireann an Bord um Fhaisnéis do Shaoránaigh agus an tSeirbhís Bhuiséadta agus Chomhairle Airgid faisnéis ar fáil ar scéimeanna agus ar sheirbhísí agus de réir mar a bhíonn fáil uirthi. Níl siad freagrach as na scéimeanna nó na seirbhísí, ná as an mbealach ina bhféadfaí na scéimeanna nó na seirbhísí siúd a oibriú agus a riaradh sa chleachtas.

Painéal Cuntasóirí

Cuireann líon eagraíochtaí gairmiúla cuntasaíochta an liosta cuntasóirí i dtoll a chéile, ina bhfuil na cuntasóirí siúd mar bhaill, atá ar an bpainéal atá rannpháirteach sa scéim chun comhairle airgeadais áirithe, a n-íoctar aisti a chur ar fáil mar chuid den tSeirbhís fhoriomlán um Fhaisnéis agus Comhairle ar Riaráistí Morgáiste, atá ar fáil ar keepingyourhome.ie.

Níl an Bord um Fhaisnéis do Shaoránaigh faoi dhliteanas as feidhmíocht nó iompar gairmiúil na gcuntasóirí a liostaítear ar an láithreán gréasáin seo. Ba cheart do dhaoine ar mian leo cuntasóir a fhostú ar an bpainéal an fhaisnéis a léamh go cúramach a chuimsítear sa Phrótacal um Chomhairle Neamhspleách d’Iasachtaithe a bhfuil Staonadh Fadtéarma Morgáiste á Fháil Acu (an 2 Lúnasa, 2012), mar aon le hábhar an láithreáin ghréasáin seo a léamh, agus téarmaí an fhostaithe a shocraíonn na cuntasóirí dóibh maidir leis an méid a leanas:

  • scóip agus teorainneacha ar leith na comhairle airgeadais as a n-íoctar atá ar fáil; agus
  • an gá féideartha le comhairle bhreise, nó comhairle eile, lena mbaineann a staid ar an iomlán (lena n-áirítear comhairle bhreise airgeadais nó chuntasaíochta, comhairle ar chánachas, infheistíocht, agus/nó dlí).

Tagairtí d’Eagraíochtaí/d'Fhaisnéis Sheachtrach

Tagraíonn an Líne Chabhrach agus an láithreán gréasáin, amanna, d’eagraíochtaí nó do láithreáin sheachtracha nó tugtar nasc leo nach bhfuil aon smacht ag an mBord um Fhaisnéis do Shaoránaigh ná an tSeirbhís Bhuiséadta agus Chomhairle Airgid orthu agus ní ghlactar aon fhreagracht astu. Níl an Líne Chabhrach nó na naisc ar an láithreán gréasáin le heagraíochtaí seachtracha nó le láithreáin ghréasáin sheachtracha curtha ar fáil ach amháin ar mhaithe le háisiúlacht. Níor cheart glacadh leo mar fhormhuiniú ábhair na láithreán gréasáin nó na n-eagraíochtaí siúd.

D’fhéadfadh ábhair bheith ar an Láithreán Gréasáin seo atá faoi úinéireacht tríú pháirtí (e.g. ailt, leabharlanna íomhánna, fothaí sonraí nó coimrithe) agus d’fhéadfaí a áireamh leo naisc hipirtéacs le láithreáin ghréasáin atá faoi úinéireacht tríú páirtí. Cuirimid an t-ábhar tríú páirtí agus na naisc siúd ar fáil ar mhaithe le cúirtéis a léiriú dár n-úsáideoirí. Cuirtear naisc ar fáil ar mhaithe le d’fhaisnéis amháin. Níl aon smacht againn ar aon láithreáin ghréasáin nó aon ábhar atá faoi úinéireacht tríú páirtí dá dtagraítear, ar a bhfaightear rochtain nó atá ar fáil ar an láithreán gréasáin seo. Ar an ábhar sin, ní dhéanaimid na láithreáin ghréasáin nó na hábhair siúd, sa mhéid a cheadaítear de réir an dlí, a fhormhuiniú, a urrú, a mholadh agus ní ghlacaimid aon fhreagracht astu nó as an bhfáil atá ar na láithreáin ghréasáin siúd. Go háirithe, ní ghlacaimid le haon dliteanas a eascraíonn as aon líomhain go sáraíonn aon ábhar atá faoi úinéireacht tríú páirtí (cibé acu má fhoilsítear é ar an láithreán gréasáin seo nó ar láithreán gréasáin eile) cearta intleachtúla aon duine, nó aon líomhain a eascraíonn as aon fhaisnéis nó tuairim a chuimsítear ar an láithreán gréasáin nó an t-ábhar tríú páirtí sin.

Séanadh, Uiríll, Barántaí agus Téarmaí Ginearálta

Sa mhéid a cheadaítear de réir an dlí, ní ghlacann an Bord um Fhaisnéis do Shaoránaigh, an tSeirbhís Bhuiséadta agus Chomhairle Airgid agus an Stát agus an Líne Chabhrach um Riaráistí Morgáiste, agus a ngíomhairí agus a seirbhíseach freagracht ar bith as an bhfaisnéis a chuirtear ar fáil ar an láithreán gréasáin seo. Ní thugann siad ráthaíocht, baránta ná gealltanas lena mbaineann cruinneas, soiléireacht, cuimsitheacht, iomláine, tráthúlacht, oiriúnacht don chuspóir, cineál cothrom le dáta, iontaofacht, nó eile i leith na faisnéise a chuirtear ar fáil ar an láithreán gréasáin seo, agus ní ghlacann siad le haon dliteanas dá laghad, a eascraíonn ó, nó maidir le haon earráidí nó easnaimh nó aon bhrath ar an bhfaisnéis sin nó aon úsáid a bhaintear as an bhfaisnéis sin.

Cé gur ghlacamar gach beart réasúnta agus an láithreán gréasáin seo á chur i dtoll a chéile agus an Líne Chabhrach á choimeád, sa mhéid a cheadaítear de réir an dlí, ní ghlacaimid le haon fhreagracht as aon damáiste a mhaítear a d’eascair as aon bhrath ar, nó aon ghníomh a rinne aon duine nó aon eagraíocht, pé áit a bhfuil siad bunaithe, mar thoradh díreach nó eile, ar fhaisnéis a chuimsítear nó ar a bhfaightear rochtain tríd an Líne Chabhrach nó an láithreán gréasáin seo, cibé acu an gcuirimid féin nó tríú páirtí an fhaisnéis sin ar fáil.

Bonn na hÚsáide

Tríd an Líne Chabhrach agus/nó an láithreán gréasáin seo a úsáid, comhaontaíonn tú go bhfuil úsáid na faisnéise a fuarthas nó a íoslódáladh nó a fuarthas ón Líne Chabhrach nó tríd an láithreán gréasáin seo faoi do rogha agus riosca aonair.

Aistriúcháin

Ní ghlacann an Bord um Fhaisnéis do Shaoránaigh agus an tSeirbhís Bhuiséadta agus Chomhairle Airgid aon fhreagracht as cruinneas na n-aistriúchán a chuirtear ar fáil ar an láithreán gréasáin.

Teidil agus Fotheidil

Ar mhaithe le héascaíocht ghinearálta léimh agus nascleanúna amháin iad na teidil agus na fotheidil a úsáidtear sa séanadh seo, agus ní dhéanann siad aon difear d'ábhar ná do mhíniú an téacs ar aon bhealach.

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 22/04/2013

Tuilleadh eolais

Déan teagmháil le Líne Chabhrach MABS ar 0761 07 2000